เงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.snp1344.com/ แอปพลิเคชั่น S&P

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดก่อนการใช้บริการ

โดยการเข้าถึง หรือการใช้ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น การให้บริการออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือที่ดำเนินการโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“เอส แอนด์ พี” หรือ “บริษัทฯ”) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ www.snp1344.com, แอปพลิเคชั่น S&P ในโทรศัพท์เคลื่อนที่, และคอลเซ็นเตอร์ โทร. 1344 (รวมเรียกว่า “บริการ”) ท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนขอท่านโปรดยุติการเข้าชม และ ใช้งาน

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เอส แอนด์ พีและนิติบุคคลอื่นในเครือเอส แอนด์ พี เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลและจัดการบริการ นี้โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่าข้อมูลต่างๆ ในการให้บริการ (“เนื้อหา”) ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการออกแบบและเป็นสิทธิของเอส แอนด์ พี ที่ได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้บริการยอมรับและรับรู้ว่ามีสิทธิเพียงเข้าชม ดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า โดยผู้ใช้บริการต้องไม่ทำสำเนา ดัดแปลง หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเอส แอนด์ พี

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการรวมทั้งเงื่อนไขการใช้บริการ

เอส แอนด์ พี สงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง บอกเลิก หรือยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว เอส แอนด์ พี สามารถจะกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง บอกเลิกหรือยกเลิกนั้น และไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงบอกเลิก และยกเลิก และเอส แอนด์ พีไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและให้ความตกลงกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม

การให้บริการอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น เอส แอนด์ พี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าลักษณะใดกับเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกดังกล่าว เอส แอนด์ พี จึงไม่รับรอง รับประกัน และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เอส แอนด์ พี จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมหรือใช้บริการ และต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นทุกกรณี

ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่นผู้ใช้บริการต้องไม่เชื่อมโยงบริการ จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลหรือชื่อเสียงของเอส แอนด์ พี ผู้ใช้บริการรับทราบแล้วว่า เอส แอนด์ พีจะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้ง เอส แอนด์ พี สงวนสิทธิในการลบข้อความดังกล่าวจากทุกช่องทางการให้บริการ

การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ

ในกรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ เอส แอนด์ พี สงวนสิทธิในอันที่จะระงับการเข้าถึงบริการ รวมทั้งเอส แอนด์ พี สงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด และการใช้สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการใช้บริการ และการให้บริการอยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดจากและ/หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าชมและใช้บริการให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

เงื่อนไขการสั่งออนไลน์

 • บริการจัดส่งเฉพาะพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติมในกรณีนอกพื้นที่ให้บริการ
 • ค่าบริการจัดส่ง 50 บาท (ไม่มียอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ)
 • ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • รายการส่งเสริมการขายเฉพาะบริการส่งถึงบ้านเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดทุกชนิด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร, ราคา, การตกแต่งหน้าเค้ก และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อาหารและภาชนะถูกจัดแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ขั้นตอนการยกเลิกรายการสั่งสินค้าในระบบออนไลน์

กรณีระบุเวลาจัดส่งทันทีหรือจัดส่งภายในวันเดียวกันที่สั่งอาหาร:

 • แจ้งยกเลิกคำสั่งที่คอลเซ็นเตอร์ โทร 1344 ก่อนเวลาจัดส่งล่วงหน้า 60 นาที

กรณีระบุเวลาจัดส่งล่วงหน้า:

 • แจ้งยกเลิกคำสั่งที่คอลเซ็นเตอร์ โทร 1344 ก่อนเวลาจัดส่งล่วงหน้า 1 วัน

นโยบายการคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าที่สั่งทางช่องทางออนไลน์ภายใน 7 วันโดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่แจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ เหตุผล และหลักฐานในการคืนสินค้าได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้:

 • แผนกบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์: 02-635-5500 ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 – 21:00 น.
 • อีเมล์: callcenter@snpfood.com

รอการยืนยันและติดต่อกลับจากแผนกบริการลูกค้า

ทางบริษัทฯ อาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืนจากท่าน

เงื่อนไขการคืนสินค้า

ท่านสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีเปลี่ยนใจ หรือไม่ต้องการและกรณีอื่นๆดังต่อไปนี้:

 • ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อไว้
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหมดอายุ
 • ผลิตภัณฑ์มีสภาพชำรุด หรือ เสียหาย
 • ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นในกรณีที่รับสินค้าไปแล้ว สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม และ ครบเหมือนตอนที่ได้รับการส่งสินค้าจากทางบริษัทฯ มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

การขอคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าที่ส่งคืนตามนโยบายการคืนสินค้าของบริษัทฯ ให้ท่านเต็มจำนวน ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาที่ต้องการคืนสินค้าที่สั่งหรือวันที่แจ้งให้แผนกบริการลูกค้าทราบ โดยบริษัทฯ จะโอนเงินคืนเข้า บัตรเครดิต หรือ ชื่อบัญชีลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อดังกล่าวเท่านั้น

การโอนเงินคืนในกรณีทำรายการและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

บริษัทฯ จะโอนคืนเข้าบัตรเครดิต โดยท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาก่อน

 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ทำรายการสั่งซื้อ
 • สำเนาหน้าบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงิน
 • สำเนาใบสั่งสินค้า

การโอนเงินคืนในกรณีทำรายการและชำระเงินด้วยเงินสด หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

บริษัทฯ จะโอนคืนเข้าบัญชี โดยท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาก่อน

 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ทำรายการสั่งซื้อ
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ตรงกับสำเนาบัตรประชาขนดังกล่าวข้างบน และ เลขที่บัญชี
 • สำเนาใบสั่งสินค้า
Our services
  About S&P
  Opening hours: 7 am - 9 pm
  with last order at 8.30 pm
  (subject to change in some service areas)
  1344
  Copyright © 2021
  S&P Syndicate Public Company Limited