S&P Delivery | นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

เอส แอนด์ พีให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ และ หรือ แอพพลิเคชั่น และประสงค์ให้ผู้ใช้บริการได้คุ้นเคยกับวิธีที่จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเอส แอนด์ พีได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อปรับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เอส แอนด์ พีได้จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เอส แอนด์ พีนำเสนอหากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดยุติการใช้งาน และ/หรืองดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับเอส แอนด์ พี


ข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยให้เอส แอนด์ พีทราบถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อระบุชื่อ ติดต่อ หรือตามหาผู้ใช้บริการได้
เอส แอนด์ พีอาจได้รับข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นโดยตรง เมื่อผู้ใช้บริการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นเช่น การลงทะเบียน การซื้อสินค้าหรือบริการ การแสดงความคิดเห็น การส่งข้อซักถาม ซึ่งลักษณะข้อมูลที่เอส แอนด์ พีอาจเก็บรวบรวมไว้จากผู้ใช้บริการโดยตรง ได้แก่ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ เป็นต้น
เอส แอนด์ พีจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับเท่านั้น เอส แอนด์ พีอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น

 • - การบันทึกการขาย ตามกระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการทราบ
 • - การบริการผู้ใช้เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย การบริการ คำติชม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เอส แอนด์ พี
 • - แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น
 • - เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด
 • - เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บิรการ
 • - เพื่อการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ รายการส่งเสริมการขายการโฆษณาและอื่นๆ


บัญชีผู้ใช้ของท่าน
 • - ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน และจำกัดการเข้าดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่าน และ ท่านตกลงที่จะยอมรับผิดชอบ/ยอมรับค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน
 • - ท่านไม่ควรใช้บัญชีและรหัสผ่านของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของท่านเองในการดำเนินการใดๆบนเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เอส แอนด์ พีจะไม่เปิดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่สามซึ่งมีวัตถุประสงค์จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับผู้ใช้บริการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมที่ระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้วอย่างไรก็ดี เอส แอนด์ พียัง
อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้

 • - บริษัทในเครือ เอส แอนด์ พีอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่นิติบุคคลอื่นที่อยู่ในเครือของเอส แอนด์ พี
 • - ผู้ให้บริการทางธุรกิจหรือคู่ค้าทางธุรกิจกับเอส แอนด์ พี เอส แอนด์ พีอาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามเอส แอนด์ พี รวมถึงเป็นผู้ประสานงานเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น เอส แอนด์ พีและการบริการที่มีให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ในการให้บริการกับท่าน
 • - ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และการถ่ายโอนทางธุรกิจ เอส แอนด์ พีอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตัดสินใจโดยสุจริตของเอส แอนด์ พี ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหรือมีผลในกระบวนการดำเนินการทางคดี ในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมด หรือการโอนกิจการเพียงบางส่วน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของเอส แอนด์ พีโดยบริษัทอื่น ผู้เข้ารวบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เอส แอนด์ พีคงรักษาไว้อยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย

คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่มีลักษณะคล้ายกันอื่นๆ เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของเราให้ดีขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เอส แอนด์ พี


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

เอส แอนด์ พีอาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนบุคคลตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเอส แอนด์ พีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นนี้ การที่ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับแก้ไข