S&P Delivery | เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.snp1344.com/S&P แอพพลิเคชั่น


โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดก่อนการใช้การใช้บริการ


โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนขอท่านโปรดยุติการเข้าชม และ ใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมทั้งแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“เอส แอนด์ พี”) และนิติบุคคลอื่นในเครือเอส แอนด์ พี เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลและจัดการเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น นี้โดยผู้ใช้เว็บริการรับทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นนี้ (“เนื้อหา”) ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการออกแบบและเป็นสิทธิของเอส แอนด์ พี ที่ได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามผู้ใช้บริการยอมรับและรับรู้ว่ามีสิทธิเพียงเข้าชม ดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานมิใช่ทางการค้า โดยผู้ใช้บริการต้องไม่ทำสำเนา ดัดแปลง หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเอส แอนด์ พี


การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นรวมทั้งข้อตกลงและเงือนไขในการใช้บริการ

เอส แอนด์ พีขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง บอกเลิก หรือยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของเอส แอนด์ พีเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆของ เอส แอนด์ พีเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว เอส แอนด์ พี สามารถจะกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง บอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงบอกเลิก และยกเลิก และเอส แอนด์ พีไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้บริการยังคงใช้เว็บไซต์นี้ และ หรือ แอพพลิเคชั่นต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและให้ความตกลงกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น เอส แอนด์ พี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าลักษณะใดกับเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น ของบุคคลภายนอกดังกล่าว เอส แอนด์ พีจึงไม่รับรอง รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ และ หรือ แอพลิเคชั่นอื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เอส แอนด์ พีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมหรือใช้บริการ และต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นเหล่านั้นทุกกรณี


ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น

ผู้ใช้บริการต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของเอส แอนด์ พี ผู้ใช้บริการรับทราบแล้วว่า เอส แอนด์ พีจะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้ง เอส แอนด์ พีขอสงวนสิทธิในการลบข้อความดังกล่าวจากเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น


การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เอส แอนด์ พีสงวนสิทธิในอันที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเอส แอนด์ พี รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย


กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ และ แอพพลิเคชั่นอยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดจากและ/หรือเกี่ยวข้องการเข้าชมและใช้บริการให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย


เงื่อนไขการสั่งออนไลน์

 • - บริการจัดส่งเฉพาะพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น
 • - ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าจัดส่งในกรณีนอกพื้นที่ให้บริการ
 • - ค่าบริการจัดส่ง 50 บาท (ไม่มียอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ)
 • - ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • - รายการส่งเสริมการขายเฉพาะบริการส่งถึงบ้านเท่านั้น
 • - ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดทุกชนิด
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร, ราคา, การตกแต่งหน้าเค้ก และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - อาหารและภาชนะถูกจัดแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ขั้นตอนการยกเลิกรายการสั่งสินค้าในระบบออนไลน์

กรณีระบุเวลาจัดส่งทันทีหรือจัดส่งภายในวันเดียวกันที่สั่งอาหาร:

 • - แจ้งยกเลิกคำสั่งที่คอลเซ็นเตอร์ โทร 1344 ก่อนเวลาจัดส่งล่วงหน้า 60 นาที

กรณีระบุเวลาจัดส่งล่วงหน้า:

 • - แจ้งยกเลิกคำสั่งที่คอลเซ็นเตอร์ โทร 1344 ก่อนเวลาจัดส่งล่วงหน้า 1 วัน

นโยบายการคืนสินค้า

เอส แอนด์ พี ออนไลน์ ยินดีรับคืนสินค้าที่สั่งทางช่องทางออนไลน์ภายใน 7 วันโดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่แจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ


ขั้นตอนการคืนสินค้า

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ เหตุผล และหลักฐานในการคืนสินค้าได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้:

 • - แผนกยริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์: 02-635-5500 ต่อ 155-156 ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 - 19:00 น
 • - อีเมล์: callcenter@snpfood.com

รอการยืนยันและติดต่อกลับจากแผนกบริการลูกค้า

ทางบริษัทฯ อาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืนจากท่าน


เงื่อนไขการคืนสินค้า

ท่านสามารถคือสินค้าได้ในกรณีเปลี่ยนใจ หรือไม่ต้องการและกรณีอื่นๆดังต่อไปนี้:

 • - ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อไว้
 • - ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหมดอายุ
 • - ผลิตภัณฑ์มีสภาพชำรุด หรือ เสียหาย
 • - ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ใน เว็บไซด์ หรือ แอฟพลิเคชั่น

ในกรณีที่รับสินค้าไปแล้ว สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม และ ครบเหมือนตอนที่ได้รับการส่งสินค้าจากทางบริษัทฯ มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า


การขอคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าที่ส่งคืนให้เต็มจำนวนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ หนังสือแสดงเจตนาที่ต้องการคืนสินค้าที่สั่ง หรือวันที่แจ้งให้ลูกค้าสัมพันธ์ทราบ โดยบริษัทฯ จะโอนเงินคืนเข้า บัตรเครดิต หรือ ชื่อบัญชีลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อดังกล่าวเท่านั้น


การโอนเงินคืนในกรณีทำรายการและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

บริษํทฯ จะโอนคืนเข้าบัตรเครดิต โดยท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาก่อน

 • - สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ทำรายการสั่งซื้อ
 • - สำเนาหน้าบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงิน
 • - สำเนาใบสั่งสินค้า

การโอนเงินคืนในกรณีทำรายการและชำระเงินด้วยเงินสด หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

บริษํทฯ จะโอนคืนเข้าบัญชี โดยท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาก่อน

 • - สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ทำรายการสั่งซื้อ
 • - สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ตรงกับสำเนาบัตรประชาขนดังกล่าวข้างบน และ เลขที่บัญชี
 • - สำเนาใบสั่งสินค้า