นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2565


บทนำ

ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”” หรือ “เรา”) จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ และบริการออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ บริการต่างๆ หรือกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์อื่นใด ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชั่น S&P ในโทรศัพท์เคลื่อนที่, เว็บไซต์ www.snp1344.com, เว็บไซต์ www.snpfood.com, และคอลเซ็นเตอร์ โทร. 1344 (รวมเรียกว่า “บริการ”) เราจึงขอให้ท่านกรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้งาน


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะได้ประกาศและระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (วันที่มีผลบังคับใช้) ที่ด้านบนของเอกสารนี้ ดังนั้นเราจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น


ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวมรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านสมัครสมาชิก หรือใช้งานบริการ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรารวบรวมได้แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ (A) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เรา (B) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ และ (C) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


(A) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เราได้แก่

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบไว้เมื่อท่านสมัครสมาชิก หรือใช้งานบริการ หรือการติดต่อเราทางโทรศัพท์ หรือผ่านช่องทางบริการ หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ หรือสนใจ รวมไปถึงราคา วิธีการชำระเงินรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ และ การสะสมและแลกคะแนนสะสม เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงตัวตนของท่าน ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเรา

(B) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ

เราอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบริการ จากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่านที่ใช้งาน เช่น

 • ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่และการตั้งค่า
 • ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDID) หรือตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
 • หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่อ้างอิง (เว็ปไซต์หรือที่นำท่านมาหาเรา)
 • กิจกรรมออนไลน์บนเว็ปไซต์อื่น ๆ แอพพลิเคชั่น หรือสื่อสังคมออนไลน์
 • การติดต่อสื่อสารกับเรา หรือเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ

(C) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหน่วยงานอื่น ๆ โดยเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์


วิธีที่เรานำข้อมูลของท่านไปใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บจะช่วยให้เราสามารถให้บริการท่านด้วยความราบรื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประสบการณ์ของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รวบรวมเกี่ยวกับท่านเพื่อ :

1. สร้างและจัดการบัญชีของท่าน

2. ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ชำระเงิน และการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการ

3. ตอบสนองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำร้องขอบริการของลูกค้า

4. รวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ภายในหรือกับบุคคลภายนอก

5. ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านที่มีกับบริการ

6. เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการของบริการ

7. ป้องกันการฉ้อโกง ตรวจสอบการโจรกรรม และป้องกันอาชญากรรม

8. ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

9. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น

a. ติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านอาจสนใจ

b. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการ และ/หรือคำแนะนำแก่ท่าน

c. จัดการดูแลการชิงโชค โปรโมชั่น และการแข่งขันต่างๆ

d. ส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย คูปอง ข่าวสาร และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมพิเศษให้กับท่าน

ทั้งนี้ ท่านอาจไม่ให้ความยินยอมในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 9. นี้ก็ได้ แต่การไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลต่อการเสนอผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ แก่ท่าน


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาอยู่อาจได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่าน การประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล การบริการลูกค้าการจัดโปรโมชั่น การแข่งขัน การจับรางวัลและการชิงโชค การทำวิจัยหรือการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทในเครือ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในเครือ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เราสามารถให้บริการท่านได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ตามบริษัทในเครือฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนี้ ยกเว้นเฉพาะที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บุคคลอื่นๆ

เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดของกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดี และ/หรือการเรียกร้องโดยหน่วยงานของรัฐและสาธารณะ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านหากเราพิจารณาแล้วว่า เพื่อความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ โดยเราจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม หรือ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเราพิจารณาแล้วว่า มีความจำเป็นเพื่อคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ หรือปกป้องการดำเนินงานหรือผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบกิจการ หรือการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราได้รวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง


คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เราและผู้ขายของเราที่ให้บริการแก่เรา อาจใช้

 • "คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่สร้างขึ้นจากเว็บบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต และใช้เพื่อจดจำ และ/หรือรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน
 • “เว็บบีคอน” เป็นวัตถุหรือภาพขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งอยู่ในหน้าเว็บ แอพพลิเคชั่น หรืออีเมล์ และจะใช้ในการติดตามกิจกรรม นอกจากนี้ในบางครั้งจะเรียกว่า พิกเซล และ แท็ก
 • เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ในการให้บริการ เพื่อ

 • ระบุตัวตนหรืออุปกรณ์ของท่าน
 • อนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้งานบริการ ด้วยการทำงานที่ถูกต้อง
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของบริการ (เช่น ข้อผิดพลาดเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก เวลาในการโหลด ส่วนที่นิยม อื่นๆ)
 • จดจำข้อมูลของท่านเพื่อความสะดวกเมื่อท่านเข้าใช้งานบริการ
 • ช่วยปรับปรุงให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของท่าน
 • เพื่อแสดงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย
 • หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในหัวข้อ “วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้”

อันจะช่วยให้เราสามารถยื่นข้อเสนอของเราให้สอดคล้องกับประสบการณ์และความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เราจะใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการกับข้อมูลเฉพาะแต่วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ โดยเราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทาง และหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี มาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เพียงพอและเทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้หรือในมาตรฐานเดียว กันกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับเรา


สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้


1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านและอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้


2. สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีอัตโนมัติ และมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้


3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3.3 เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

3.4 เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ


4. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

4.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

4.2 เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ต่อไป

4.3 เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิเสธได้

4.4 เมื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

5.1 อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์หรือไม่

5.2 เป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทำลายเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านขอให้ระงับแทน

5.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านยังมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5.4 เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิในการปฏิเสธคำขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เมื่อการถอนความยินยอมนั้นขัดแย้งกับนโยบายของทางบริษัทฯ


7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากทางบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกการปฏิเสธดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลลงในบันทึกรายการ


8. สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

ท่านมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

การให้บริการอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายอื่นๆ ของบุคคลภายนอก เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบายต่างๆ ของบุคคลภายนอก


การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว แต่เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ดีที่สุดหรือไม่มีข้อบกพร่อง ดังนั้นหากท่านมีเหตุให้เชื้อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเราให้ทราบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและตรวจสอบ


การเก็บรักษา และความสมบรูณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการ หรือเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่ท่านขอให้ขยายระยะเวลาในการเก็บข้อมูล หรือท่านได้แจ้งความประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย


ทั้งนี้เรายินดีที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลล่าสุด โดยท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ทางช่องทางที่กำหนด


ติดต่อเรา

หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม ร้องเรียน หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ dpo@snpfood.com โทรศัพท์ 0-2785-4000 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. หรือที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2034/100-103, ชั้น 23 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310